Szabályzat


 

 

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség

Fogorvosi Kari Platform Szakosztályának

Szervezeti és Működési Szabálya

 

A Fogorvosi Kari Platform Szakosztály javaslatára a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség Választmányának 2015. október 10.-i ülésén jóvá hagyott, az MMDSZ elnökének és a FOK Platform szakosztályvezetőjének együttes aláírásával ellátva megalkotta az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot.

 

 

1.§

A Fogorvosi Kari Platform Szakosztály

 

 

(1) A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (továbbiakban: MMDSZ) Fogorvosi Kari Platform szakosztálya (továbbiakban: FOK Platform) a  szervezet Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Fogorvosi Karán aktív tanulói jogviszonyt folytató tagságának szervezeti egysége.

(2) Az MMDSZ tagságának kezdeményezésére az MMDSZ Választmányának jóvá hagyásával 2014 október 1-én  alakult meg.

(3) A FOK Platform az MMDSZ Alapszabályzatának értelmében egy apolitikus, felekezetileg el nem kötelezödő, demokratikus, az MMDSZ szakosztályaként az MMDSZ egységét a pluralizmusban szolgáló és azt megtörni nem szándékozó szakosztály.

(4) A FOK Platform független a többi hasonló profilú hazai és külföldi szervezettől, azonban a 3.§-ban meghatározott döntéshozó testületei fenntartják a jogot partneri, kollegiális viszonyok megteremtésére az előbbiekben említett szervezetekkel.

(5) A FOK Platform működésében részt vehet nemtől, nemzetiségtől, egészségügyi állapottól, vallási és politikai meggyőzödéstől függetlenül minden azon egyetemi polgár, amely együttesen teljesíti az alábbi feltételeket:

    az MMDSZ-ben érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkezik;

    érvényes marosvásárhelyi hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;

    elfogadja az 1990-ben alapított MMDSZ aktuális Alapszabályzatában rögzített szervezeti célkitűzéseket és egyet ért a magyar;

     valamint etikai és jogi összeférhetetlensége nem áll fenn.

 

(6) Az (5)-ben foglaltak alól kivételt tehet a FOK Platform Szakosztályvezetősége azon személyek esetében:

    amelyek szakmai tevékenységükkel a FOK Platform és/vagy a Kar érdekeit szolgálták, azonban koruk vagy egyéb okok folytán nem rendelkeznek tagsági és hallgatói jogviszonnyal. Ők „tiszteletbeli Fogorvosi Kari Platform-tag” címben részesülhetnek;

    hazai és külföldi intézmények hallgatói, amelyek különböző képzési formák keretén belül a Karon áthallgatást folytatnak;

 

(7) A (6)-ban foglaltak alapján FOK Platform –tagok nem választók és nem választhatóak. Címeik kizárólag szimbolikus jelentőséggel bírnak.

(8) A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a FOK diákjai számára biztosítsa érdekvédelmi szakosztályuk működését az MMDSZ keretén belül.

(9) A szabályzat akkor lép életbe, ha az MMDSZ Választmánya elfogadja. Érvényét veszti abban az esetben, ha az MMDSZ Választmánya, illetve az idevonatkozó felsőbb szintű törvények és Szervezeti és Működési Szabályzatok rendelkezései alapján, a FOK Platform vezetőségének beleegyezésével hatályon kívül helyezik.

(10) A FOK Platform Szakosztályvezetősége a Kar minden hallgatójának általános érdekeit képviseli az MMDSZ Alapszabályzatának szellemében.

(11) A FOK Platform támaszkodik az Egyetem és a Kar vezetőségétől nyert információkra, tájékoztatásokra, adatokra, együttműködési készségre és az intézmény más szervezeteivel együttműködve, az MMDSZ szakosztályaként látja el feladatait.

 

2.§

A Fogorvosi Kari Platform feladatai

 

 

A Fogorvosi Kari Platform Vezetősége és Bizottságainak összesége:

(1) Segíti a kari autonómia kialakítását és gyakorlását, az oktatás színvonalának emelését, az oktatói és hallgatói tanszabadság megvalósítását, az oktatók és hallgatók közötti kollegális viszony kialakítását és fenntartását, az egyetemi közélet élénkítését; támogatni mindazon törekvéseket, melyek európai színvonalú értelmiségi-, valamint egészségügyi szakemberképzés megvalósítását szolgálják.

(2) Felkészít a közéleti szerepvállalásra, kialakítva az ehhez szükséges igényeket, készségeket.

(3) Támogatja a Kar hallgatóinak szakmai, tudományos és egyéb közösségi tevékenységét.

(4) Ellátja a Kar hallgatóinak érdekképviseletét, érdekvédelmét a szakosztály nyújtotta keretben, amely magába foglalja a kollektív döntési, egyetértési, javaslattételi és ellenőrzési, véleményezési jogokat.

(5) A törvényekben és más jogviszonyokban, valamint egyetemi és kari szabályzatokban, valamint határozatokban lehetőséget nyújtó kari tanácsi és szenátusi delegáltak választásának megszervezése az MMDSZ hatáskörét képezi a FOK Platformmal való előzetes egyeztetéseket követő közös megegyezés után.

 

 

3.§

A Fogorvosi Kari Platform felépítése

 

 

(1) A FOK Platform tagja minden egyetemi hallgató, amely az 1.§, (5)-ben foglaltaknak eleget tesz és a Fogorvostudományi Karon aktív hallgatói viszonnyal rendelkezik.

(2) A FOK Platform tagság az egyetemi tanulmányok befejezésével, végzés vagy végleges kimaradás, visszahívás illetve elhalálozás esetén szűnik meg.

(3) A FOK Platform felépítése bipoláris. Két testülete van:

    Döntéshozó testület: Szakosztályvezetőség (Szakosztályvezető és 2 Szakosztályvezetőhelyettes) és Bizottságvezetőség (minden bizottsága vezetője)

    Alaptestület: a FOK Platform tisztséget nem viselő tagsága

(4) A FOK Platform élén a Szakosztályvezető, valamint a 2 Szakosztályvezetőhelyettes áll.

(5) A tagok jogai:

• tanácskozási joggal részt vehetnek a FOK Platform döntéshozó testületének bármely ülésén, választók és választhatók;

• részt vehetnek a bizottságok munkájában;

• tagságukkal kapcsolatos ügyekben a FOK Platform jogi és erkölcsi védelmét élvezik.

(6) A FOK Platform tisztségviselőinek megválasztásáról a   Szabályzat 6.§-a rendelkezik.

 

 

4.§

A Fogorvosi Kari Platform hatásköre

 

 

(1) Dönt:

a) a FOK Platform Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásának és módosításának előterjesztéséről, amelyet az MMDSZ Választmányának abszólút többséggel kell elfogadnia az érvényesség jegyében.

b)  az Alaptestület rendszeres összehívásáról

c) a rendelkezésére bocsátott, illetve saját bevételből származó pénzeszközök felhasználásának elveiben és módjában a 11.§ (2)-ben foglaltak alapján,

c) minden olyan kérdésben, melyet az MMDSZ Elnöksége és/vagy Választmánya, a jogszabály, egyetemi illetve kari szabályzat hatáskörébe utal.

(2) Véleményezés, egyetértés, ellenőrzés. Javaslatot tesz mindazon kérdésekben, melyet az MMDSZ Elnöksége és/vagy Választmánya,  jogszabály, egyetemi, kari szabályzat vagy határozat a hatáskörébe utal.

(3) Állandó kapcsolatot tart fenn az ország és külföld más hasonló tevékenységet folytató diákszervezeteire (különös tekintettel a magyarországi fogorvostudományi kari hallgatói önkormányzatokra) illetve bel-és külföldi szakmai szervezetekkel, testületekkel.

(5) Illetékes fórumokon képviseli a Kar hallgatóit

 

 

5.§

A szakosztályi tagok jogai

 

 

 (1) A hallgatók a szakosztályi jogokat közvetlenül, vagy közvetve – szakosztályi testületek, tisztségviselők, megbízottak stb. révén – gyakorolják.

(2) A FOK Platform megválasztott tisztségviselőinek és minden tagnak joga javaslatokat előterjeszteni, észrevételeket eljuttatni az FOK Platform bármely testületéhez és tisztségviselőjéhez.

 

 

6.§

A szakosztályi választások alapelvei

 

 

(1) A FOK Platformban listás választási rendszer érvényesül.

(2) A szakosztályi választások során minden FOK Platform tag választó, és választható, jelöltetheti magát Szakosztályvezetőnek, aki az 1.§, (5) pont előírásainak együttesen eleget tesz.

(3) Érvényes a jelölés, amennyiben az előre megadott helyen és időben megtörténik annak bejelentése, és a jelölt rendelkezik írásos pályázati anyaggal, melyet az ideiglenesen összehívott választási bizottságnak benyújtott.

(4) Nem lehet szakosztályvezető jelölt első- és hatodéves FOK Platform-tag.

(5) A választási anyagnak tartalmaznia kell a következőeket:

    választási lista: a szakosztályvezetői jelölt írásban megnevezett csapata a Döntéshozó testület összes betölthető funciójára (szakosztályvezető, 2 szakosztályvezetőhelyettes, összes bizottságvezető tisztség);

    hitelesítő dokumentumok: a szakosztályvezetői jelölt önéletrajza és szándéknyilatkozata, a megnevezett csapattagok a Döntéshozó testület összes betölthető funciójára (szakosztályvezető, 2 szakosztályvezetőhelyettes, összes bizottságvezető tisztség) írásos beleegyezése.

(6) A szakosztályvezető-jelölt listáján megnevezett csapattagok (2 szakosztályvezetőhelyettes, összes bizottságvezető tisztség) akár több listán való szereplésre is adhatják írásos beleegyezésüket. 

(7) A választásokat minden egyetemi tanév kezdésétől számítva három hónapon belül írja ki a Szakosztályvezetőség.

(8) A választások érvényes megszervezésére, irányítására a Szakosztályvezetőségnek legalább 3 fős ideiglenes választási bizottságot kell létrehoznia, a választásokat legalább egy héttel megelőzően.

(9) Amennyiben a (7) és (8) pontban előírtak nem teljesülnek, abban az esetben az MMDSZ elnöke hivatott eljárni az ügyben.

(10) Az ideiglenes választási bizottság tagjait és elnökét a Szakosztályvezetőség a FOK Platform tagság és az MMDSZ tagság köréből választja ki.  A választások tisztaságának ellenőrzésére a Szakosztályvezetőség, az MMDSZ tagságának más karon tanulmányt folytató hallgatói közül legalább egyet kell felkérnie. Az eredményeket az ideiglegenes választási bizottság aláírásával hitelesíti. Fellebbezésnek helye a kihirdetett eredmények után 48 órán belül van. Jogorvoslattal az MMDSZ elnöke bír.

(11) A választások eredményei részvételtől függetlenül érvényesek.

(12) A második forduló kiírására akkor nyílik lehetőség, ha az első két legjobban teljesítő jelölt szavazatainak száma megegyező. A második fordulóban automatikusan szerepelnek az első forduló jelöltjei, ha és amennyiben ezen szándékukról írásban nem mondtak le. A második forduló eredményeibe az első forduló eredményei nem számíthatók be, azok semmisnek tekintendők.

(13) A második forduló érvényességéhez, és eredményeinek vizsgálatához az előbbi pontokban foglaltaknak kell teljesülniük.

(14) A két választási forduló után is betöltetlen, illetve a két választási időszak között megüresedett tisztségek betöltésére a Szakosztályvezetőség, amennyiben ez nem lehetséges, az MMDSZ elnöke időközi választásokat írhat ki, illetve kooptálást rendelhet el a FOK Platform tagság köréből. Tisztségviselő lehet az a jelölt, aki a leadott érvényes voksok legalább 50%+1 szavazatot elnyerte, illetve a Szakosztályvezető, amennyiben ez nem lehetséges az MMDSZ elnöke által lett kooptálva.

(15) A megválasztott tisztségviselők mandátumukról lemondhatnak.

(16) Listán megválasztott személyek ellen kollektív bizalmatlansági eljárás indítható, amennyiben listára leadott voksok számának 50%+1 fő írásban az MMDSZ vezetőségének jelzi ezen szándékát. Az ügyben az MMDSZ elnöke hivatott eljárni.

(17) A választások megrendezésre kerülhetnek, amennyiben az MMDSZ irodavezetője a FOK Platform tagságának évfolyambontású névsorát rendelkezésre tudja bocsátani.

(18) A szakosztályvezető akkor kerül hivatalba, amikor az MMDSZ Elnöksége jóváhagyta a választások eredményét és személyét.

 

 

7.§

A FOK Platform szakosztályvezetője

 

 

(1) A FOK Platform törvényes képviselője. A szakosztályvezető felelősséggel tartozik a szakosztály diákszövetségi szintű működéséért. E felelősséget az MMDSZ Választmányának és Elnökségének határozatainak elfogadásával vállalja.

(2) A FOK Platform szakosztályvezetőjét a FOK Platform tagsága választja listás szavazási rendszerben titkos szavazással relatív többséggel visszahívásig vagy amennyiben a 6.§, (15) pontja alkalmazásra kerül, akkor kooptálással nyer felhatalmazást az új szakosztályvezető.  Mandátuma egy évre, illetve a következő FOK Platform választásig szól. Elhalálozásával, fegyelmi határozat hatálya alá kerülésével megszűnik mandátuma.

 (3) Az FOK Platform szakosztályvezetője

a) képviseli a FOK Platformot külső az MMDSZ-ben, illetve a külső szervek előtt, egyetemi fórumokon, valamint minden olyan egyetemi testületben, ahol fogorvostan hallgatókat érintő kérdések merülnek fel;

b) kapcsolatot tart az MMDSZ vezetőivel, a kari oktatókkal, tisztségviselőkkel, a hazai és külföldi hasonló profilú szervezetekkel, öntevékeny csoportok, egyesületek vezetőivel;

c) a választási listájával megbizatást kapó szakosztályvezetőhelyetteseket és bizottságvezetőket hivatalba lépteti;

d) amennyiben listán megbizatást kapó szakosztályveztők és bizottságvezetők funkciójukról lemondanak kooptálással nevezi ki a megüresedett helyekre az utódokat;

e) feladatait és jogait (aláírási, utalványozási stb.) a szakosztályvezetőhelyettesekre, illetve kivételes esetekben az alaptestület bármely tagjára átruházhatja, mely tovább nem ruházható;

f) legalább havonta összehívja, külön a FOK Platform alaptestületét;

g) szervezi és vezeti a FOK Platform üléseit, operatív munkáját, ellenőrzi határozatainak végrehajtását;

h) jelentéseket, javaslatokat, indítványokat terjeszthet az MMDSZ Választmánya és Elnöksége elé;

i) az MMDSZ Elnökségének és Választmányának köteles beszámolni a FOK Platform tevékenységéről;

j) Szakosztályvezetőhelyetteseivel köteles fogadóórát tartani kérésre;

k) mandátumának lejártakor köteles gondoskodni a FOK Platform munkájának folytonosságáról, a folyó ügyeket, információkat, okmányokat, iratokat rendben átadni az új szakosztályvezetőnek;

 

 

8.§

A FOK Platform szakosztályvezetőhelyettesei

 

 

(1) A szakosztályvezetőhelyettesek a 7.§ (3)/d pontja alapján kerülnek kinevezésre a FOK Platform tagjai közül.

(2) A szakostályvezetőhelyettesek hatásköre:

a) személyük helyettesíti, illetve helyettesítheti a FOK Platform szakosztályvezetőjét, annak távollétében, elhalálozásakor valamint hallgatói jogviszonyának felfüggesztése, megszűnése esetén.

b) tagjai a FOK Platform Szakosztályvezetőségének.

c) egyikük gyakorolhatja a szakosztályvezető jogait amennyiben a szakosztályvezető azt ráruházza.

e) kapcsolatot tartanak a kari vezetőséggel, a FOK Platform és MMDSZ más területeivel, tisztségviselőivel, az egyetemen működő más hallgatói és más szervezetek, öntevékeny csoportok vezetőivel.

f) jelentéseket, javaslatokat, indítványokat terjeszthtnek az MMDSZ Választmánya és Elnöksége elé;

g) tiszteletbeli tagjai minden FOK Platform bizottságnak.

 

 

9.§

 A FOK Platform bizottságai

 

 

(1) A bizottságok a  FOK Platform szakirányú operatív szervei.

(2) Az egyes bizottságok felállításáról, megszüntetéséről és feladatairól a Szakosztályvezetőség dönt.

(3) A bizottságok munkájában csak FOK Platform tagok vehetnek részt. A bizottságok összetételének meghatározása, munkájának szervezése a bizottságvezetők feladata.

(4) A FOK Platform bizottságaiba szabadon bekapcsolódhatnak a FOK Platform tagjai.

(5) A FOK Platform bizottságai felelnek a rájuk bízott speciális ügyek viteléről, azok kezeléséről.

 (7) A bizottságok tagjai, illetve azok vezetői beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Szakosztályvezetőnek munkájukról.

(8) A FOK Platform bizottságai és azok feladatai:

 

 

a) Adminisztratív Bizottság:

    szakosztály adminisztratív teendőinek ellátása, bizottsági munkák összehangolása

    a honlap üzemeltetése, fenntartása és frissítése

 

b) Külügyi Bizottság

    kapcsolatfelvétel és tartás a hasonló profilú szervezetekkel

    információk rendszerezése a cseregyakorlatokkal és ösztöndíjakkal kapcsolatban

    új pályázati és cseregyakorlati lehetőségek kialakítása

 

c) Oktatási és Tanulmányi Bizottság

    oktatást érintő ügyekben állásfoglalás

    szakmai továbbképzés előmozdítása, szakkörök felügyelete

    szakmai érdekképviselet és érdekérvényesítés a diákszövetségben és az egyetemen

 

 

10.§

 A bizottság-vezetők

 

(1) A szakosztályvezetőhelyettesek a 7.§ (3)/d pontja alapján kerülnek kinevezésre a FOK Platform tagjai közül.

(2) Megbízásának lejárta bekövetkezik:

a) Kari Választmányi képviselőségnek megszűnésekor, mandátumának lejártakor. b) Visszahívása esetén: - visszahívási indítványt tehet írásban legalább 10 FOK Platform. Elbirálási joggal a FOK Platform szakosztályvezetője rendelkezik.

d) Hallgatói jogviszony megszűnésekor.

c) Elhalálozásakor.

(3) Feladata:

a) a rábízott feladatkör végzésére bizottság szervezése;

            b) a bizottság munkájának irányítása;

c) a FOK Platform szakosztályvezetője és -helyettesei felé írásos és szóbeli beszámolási kötelezettséggel bír minden FOK Platform alaptestületi gyűlésen, havonta legalább egyszer;

 (4) Jogai:

a) a bizottság tagjainak kiválasztása;

b) a ruházott feladatokat és jogokat operatív feladatainak elvégzése érdekében gyakorolja, illetve a  bizottságának bármely tagjára írásban átruházhatja, amely tovább nem adható;

c) tisztségéről az alaptestület előtt lemondhat.

 

 

11 .§

 A FOK Platform gazdálokásáról

 

 

(1) A FOK Platform céljainak, feladatainak megvalósítását az alábbi források felhasználásával biztosítja:

a) az MMDSZ költségvetésében az FOK Platform hatáskörébe utalt keretek,

b) saját bevételek,

c) tevékenységből származó bevételek.

(2) A FOK Platform gazdálkodását az MMDSZ Elnökségének tudtával és beleegyezésével a Szabályzatban foglaltak szerint folytatja.

 

12 .§

 Hallgatói iroda

 

(1) A FOK Platform működését az MMDSZ által használt irodahelyiségekben folytatja előzetes egyeztetések alapján, illetve egyébb programok esetében más tetszőleges helyszínen.

(2) Az MMDSZ irodájának címe: 540096 Marosvásárhely, N. Grigorescu utca, 15A/1 sz.

 

13

A FOK Platform bélyegzője

 

(1)        Hivatalos bélyegzőként az MMDSZ bélyegzője használandó, melyet a Szakosztályvezető, illetve a Szakosztályvezetőhelyettesek használhatnak.

(2)        A bélyegző minden egyes használata az MMDSZ Elnökségének előzete sértesítésével és beleegyezésével történik.

 

 

Elfogadta az MMDSZ Választmánya 2015. november 10.-én. Az iktatott eredeti példány elérhető irodaprogramban a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség székházában.

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest